De zorg wordt (grotendeels) vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dit wordt aangevraagd via de Toegang en kan geleverd worden in de vorm van zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB).

Begeleiding groep is een maatwerkvoorziening waarvoor u een bijdrage bent verschuldigd. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en burgerlijke staat. De bijdrage wordt vastgelegd en geïnd door het CAK. U krijgt hierover nader bericht van het CAK.

De cliënt kan op het moment dat er een Wet langdurige zorg (WLZ) indicatie wordt afgegeven geen aanspraak meer maken op een vergoeding vanuit de WMO. Zorggroep de Hooimijt zal dan met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger in gesprek gaan om te kijken op welke wijze de zorg die wordt ingekocht bij Zorggroep de Hooimijt vergoed zal gaan worden. Zorggroep de Hooimijt heeft geen rechtstreeks contract met het zorgkantoor. Vergoeding zal dan geschieden door middel van een PGB of door middel van onderaannemerschap bij stichting BEZINN zorg. Er zal opnieuw bekeken worden hoeveel zorg er mogelijk is. Dit is in het geval van een WLZ indicatie namelijk ook afhankelijk van de hoeveelheid thuiszorg dat de cliënt ontvangt.